آیا فراهم نشدن زمینه ازدواج در حالی که خود خداوند آن را واجب دانسته است، خواست خداست؟ آیا خداوند نمیخواهد یا مشکل کم کاری واسطه ها و سختگیری خانواده هاست؟

چه کار هایی انسان را از قساوت قلب دور می کند؟

آیا کسی که برای کسب درآمد خود دروغ میگوید مثلاً گوشت یخ زده را بجای گوشت تازه معرفی کند، گناه مرتکب شده؟

آيا جاودانگی در جهنم با انصاف و رحمت خداوند تطبيق دارد؟ یک شخص در دنيا بايد چه گناهی كرده باشد كه لايق عذاب جاودانه باشد؟

عاقبت کسی که همسرش را کتک بزند چیست؟