آیا فراهم نشدن زمینه ازدواج در حالی که خود خداوند آن را واجب دانسته است، خواست خداست؟ آیا خداوند نمیخواهد یا مشکل کم کاری واسطه ها و سختگیری خانواده هاست؟

چه کار هایی انسان را از قساوت قلب دور می کند؟

آیا کسی که برای کسب درآمد خود دروغ میگوید مثلاً گوشت یخ زده را بجای گوشت تازه معرفی کند، گناه مرتکب شده؟

آيا جاودانگی در جهنم با انصاف و رحمت خداوند تطبيق دارد؟ یک شخص در دنيا بايد چه گناهی كرده باشد كه لايق عذاب جاودانه باشد؟

عاقبت کسی که همسرش را کتک بزند چیست؟

خداوند درباره ی نعمت های دنیوی چه وعده هایی داده است و شرط تحقق این وعده ها چیست؟

در روایات آمده است که هر کسی روزی معینی دارد پس این همه دزدی و سرقت از اموال دیگران چه می شود؟

آیا مداومت بر خواندن آیه ی « وَإِن یَکَادُ ....» برای در امان ماندن از چشم زخم توصیه شده است؟

همسر من بسیار بد اخلاق است و بسیار با تندی برخورد می کند، هرچه اصرار می کنم که با هم به مشاوره برویم قبول نمی کند و می گوید من خودم همه چیز می دانم نیاز به مشاوره ندارم. تکلیف بنده چیست؟