khoms

چهار ساله زندگی مستقل دارم اما به دلیل فقر مالی و تنگ دستی نتوانسته ام خمس مالم را بدهم و این موضوع منو زجر میده . تکلیف من چیست؟

1500173755 building construction license builder 6

طی قراردادی با سازنده خانه، سهم ما دو واحد بود اما الان میگوید یکی از واحدها را به من بدهید یا بخرید. آیا عمل کردن به حرف او، کمک به ظلم نیست؟

download 1

در رساله مراجع چگونه و بر اساس چه اسنادی این احکامی روکه به ظاهر در قرآن نیست بیان می کنند؟

7279763 663

دانستن چنین مطلبی چه فایده ای دارد؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه