یکی از روش‌هایی که سلامت جامعه را تضمین می‌کند رواج فرهنگ ازدواج است، همانی که خدا فرموده است، ما یازده آیه در قرآن داریم که این آیات «و مِن آیاته» شروعش است یعنی از نشانه‌های خدا، یازده آیه داریم. یکی از آنها ازدواج است «وَ مِن آیاتِه أن خَلَقَ لَکُم مِن أنفُسِکُم أزوَاجاً» اصلا نشانه‌ی خدا این است که از جنس شما از خود شما برای شما همسر انتخاب شد، و این ازدواج سبب آرامش شما می‌شود و این ازدواج سبب افزایش مهر و محبت می‌شود.

استادحدائق روز چهارشنبه 8 فروردین ماه 1403 مصادف با شانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان در مسجدالرسول(ص) شیراز به بیان ادامه سلسله مباحث عوامل رحمت از نگاه قرآن پرداختند. 

استادحدائق روز سه شنبه 7 فروردین ماه 1403 مصادف با پانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان در مسجدالرسول(ص) شیراز به بیان ادامه سلسله مباحث عوامل رحمت از نگاه قرآن پرداختند. 

استادحدائق روز دوشنبه 6 فروردین ماه 1403 مصادف با سیزدهمین روز از ماه مبارک رمضان در مسجدالرسول(ص) شیراز به بیان ادامه سلسله مباحث عوامل رحمت از نگاه قرآن پرداختند. 

استادحدائق روز یکشنبه 5 فروردین ماه 1403 مصادف با دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان در مسجدالرسول(ص) شیراز به بیان ادامه سلسله مباحث عوامل رحمت از نگاه قرآن پرداختند.