بعضی از عرفا، تعبیری دارند که من عرض می‌کنم خدمتتان. می‌گویند: اگر برای نَفْسَت برنامه ندهی، نَفْس به تو برنامه می‌دهد. یعنی چه؟ یعنی حاج آقا! اگر مدیریت نکنی خودت را، نَفْسَت مدیریت می‌کند تو را. آن‌وقت یک حرف‌هایی می‌زنی که شیطان می‌پسندد. یک جاهایی تو را می‌بینند که شیطان می‌پسندد در آن‌جاها باشی. چرا؟ چون خودت از خودت غافل شده‌ای.

 استاد حدائق روز پنج شنبه 25 شهریور 1400 مصادف با شب دهم صفر در مسجدالنبی(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" پرداختند.

 استاد حدائق روز چهارشنبه 24 شهریور 1400 مصادف با شب نهم صفر در مسجدالنبی(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" پرداختند.

 مردم اگر می‌خواهید به خدا برسید، نقشه‌ی راهنمای شما‌ پیغمبر است. مردم، پیغمبر چگونه زندگی می‌کرد؟ رفتار پیغمبر با همسرانش؛ رفتار پیغمبر با مردم؛ رفتار پیغمبر در جبهه‌ی جنگ؛

امیرالمؤمنین می‌فرماید ما در جبهه‌ی جنگ وقتی کم می‌آوردیم، به پیغمبر پناه می‌آوردیم.

مرحوم آیت‌الله حاج احمدآقا رحمةالله علیه نقل می‌کند: ماه‌های آخرِ عمرِ پدرِ ما بود. مادرِ ما از امام اجازه گرفت چند روزی به لواسانات برود برای صله‌ی رحم با ارحامش.