تعریف عمل صالح چیست؟

من شش تا عمل صالح از امام ششم می‌خواهم امروز عیدی بدهم به شما. حضرت فرمود «فانَّ من شأننا الورع»[1] ما اهلبیت ویژگی اولمان پاکی است و انتظار داریم کسانی که از ما تبعیت می‌کنند پاک زندگی کنند. این اول.

مردم دعای ندبه خواندن خوب است، زیارت عاشورا خواندن خوب است، حج رفتن خوب است، تمام انجام واجبات ارزشمند است به شرط اینکه شیطان در زندگی‌ات ندود. بعضی‌ها حج می‌روند ولی تسخیر شیطان هستند، بعضی‌ها نماز هم می‌خوانند نماز شب هم می‌خوانند و گُر و گُر غیبت می‌کنند. جلساتش تعطیل نمی‌شود، ولی اخلاق خوبی هم ندارد، آقا دائم الذکر است اما غیبت را هم ترک نمی‌کند. اشک برای امام حسین می‌ریزیم اما نگاه به حرام هم می‌کنیم! هنر در رسیدن به مدارج عالیه‌ی معرفت راه را بر شیطان بستن است.

استاد حدائق روز دوشنبه 2 بهمن ماه 1402 در مسجدالنبی(ص) شیراز به بیان ادامه سلسله مباحث سیمای مومنین در قرآن پرداختند.

استاد حدائق روز جمعه 29 دیماه 1402 در مراسم دعای ندبه مهدیه بزرگ شیراز بیان این مطلب که خداوند چگونه از مظلومان حمایت می کند پرداختند.

استاد حدائق روز چهارشنبه 27 دی ماه 1402 در مسجدالرسول(ص) شیراز به بیان ادامه سلسله مباحث انتظارات خداوند از بندگان پرداختند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه