استاد حدائق روز پنج شنبه 8 مهر 1400 مصادف با روز بیست سوم صفر در بیت الحسن(ع) شیراز به ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" پرداختند.

 استاد حدائق روز سه شنبه 6 مهر 1400 مصادف با روز بیست ویکم صفر در بیت الحسن(ع) شیراز به ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" پرداختند.

 استاد حدائق روز پنج شنبه 8 مهر 1400 مصادف با شب بیست و چهارم صفر در مسجدالنبی(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" پرداختند.

 استاد حدائق روز چهارشنبه 7 مهر 1400 مصادف با شب بیست و سوم صفر در مسجدالنبی(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" پرداختند.

 استاد حدائق روز سه شنبه 6 مهر 1400 مصادف با شب بیست و دوم صفر در مسجدالنبی(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث "سبک زندگی مهدوی" پرداختند.