چهار نشانه

1- برپایی نماز / اهمیت دادن به نماز 2-کمک به نیازمندان 3- امر به معروف و نهی از منکر 4- به یاد قیامت بودن

تلاش در راه محبوب

کسی که اشتیاق به حبیبی دارد تلاش می کند در راه رسیدن به حبیب

آیت الله بروجردی

تا در این دنیا فرصت دارید اشتباهتان را جبران کنید