استاد حدائق روز چهارشنبه 30 تیر1400 در مسجدالرسول(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث سیمای پیامبر(ص) در قرآن پرداختند.

استاد حدائق روز دوشنبه 28 تیر1400 در مسجدالنبی(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث سبک زندگی مهدوی پرداختند.

استاد حدائق روز چهارشنبه 23 تیر1400 در مسجدالرسول(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث سیمای پیامبر(ص) در قرآن پرداختند.

استاد حدائق روز دوشنبه 14 تیر1400 در مسجدالنبی(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث سبک زندگی مهدوی پرداختند.

DSC02732
DSC02751
DSC02728
DSC02720
DSC02716
DSC02711
DSC02707

استاد حدائق روز چهارشنبه 16 تیر1400 در مسجدالرسول(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث سیمای پیامبر(ص) در قرآن پرداختند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه