استاد حدائق روز شنبه 15 مردادماه 1401 مصادف با روز هشتم محرم در مهدیه بزرگ شیراز به بیان  «ویژگی های صالحین» پرداختند.

استاد حدائق روز جمعه 14 مردادماه 1401 مصادف با شب هشتم محرم در مسجدالنبی(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث « درس های نهضت سیدالشهدا(ع)» پرداختند.

استاد حدائق روز پنجشنبه 13 مردادماه 1401 مصادف با شب هفتم محرم در مسجدالنبی(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث « درس های نهضت سیدالشهدا(ع)» پرداختند.

استاد حدائق روز پنجشنبه 13 مردادماه 1401 مصادف با روز ششم محرم در مهدیه بزرگ شیراز به بیان  «ویژگی های صالحین» پرداختند.

استاد حدائق روز چهارشنبه 12 مردادماه 1401 مصادف با شب ششم محرم در مسجدالنبی(ص) شیراز به ادامه سلسله مباحث « درس های نهضت سیدالشهدا(ع)» پرداختند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه