چاپ

2

می‌گویند عالمی در نامه‌ای برای یکی از مریدانش نوشت: از دوری شما خیلی مکدّرم.
تأملی کرد و گفت: ما که خیلی مکدّر نیستیم.
نوشت: ما از دوری شما مکدّریم.
با خود گفت: من که از دوری او مکدر هم نیستم.
در نهایت نوشت: ما مشتاق دیدن شما هستیم.
خودتان را به راست‌گویی عادت دهید.

دسته: عکس نوشته
بازدید: 161