shia muslim 3718400

خدا خودش گفته دعا زیر قبه امام حسین ع مستجابه.....زیر قبه امام حسین دعا کردم ک امام حسین ع کمک کنند شرایط ازدواجم جور شه....... پس چرا هنوز هیچ خبری نشده؟!

1475556512 1

برای اقتدا کردن در نماز جماعت باید صبر کنیم صفهای جلو اقتدا کنند مخصوصا بعضیها دیر اقتدا میکنند ما میتوانیم قبل ازاونها اقتدا کنیم؟

1268808 100

مرگ عزیزان خیلی طاقت فرساست. لطفا از زیبایی های مرگ بفرمایید و مرا با مرگ آشتی دهید؟ چه جور فکر کنم که  این موضوع حتمی و خدایی برایم سهل وشیرین شود؟

zan

اگر پسری دوست از جنس خودش نداشته باشه میشه باهاش ازدواج کرد؟

151

پیامبر(ص)آیا شهید شده اند یا به مرگ طبیعی از دنیا رفته اند؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه