khoms

چهار ساله زندگی مستقل دارم اما به دلیل فقر مالی و تنگ دستی نتوانسته ام خمس مالم را بدهم و این موضوع منو زجر میده . تکلیف من چیست؟

1500173755 building construction license builder 6

طی قراردادی با سازنده خانه، سهم ما دو واحد بود اما الان میگوید یکی از واحدها را به من بدهید یا بخرید. آیا عمل کردن به حرف او، کمک به ظلم نیست؟

download 1

در رساله مراجع چگونه و بر اساس چه اسنادی این احکامی روکه به ظاهر در قرآن نیست بیان می کنند؟

a280f4ab4a7cc18d21f0c0b58f191e4d

پاسخ به سوال:

مگر می شود کسی  امام زمان (عج) را ببیند و نشناسد؟

qoran

مگر قرآن برای هدایت تمامی انسان ها نازل نشده است؟ پس چرا قرآن می فرماید: قرآن برای هدایت متقین است؟

ahlebeyt

شبهه ای در اعتقادم بوجود امده است... چگونه اعتقاد قلبی پیدا کنیم که توسل به 14 معصومی که خودشان زندگی پر از درد و بی پولی و گرفتاری و مظلوم و در جنگ بودند میتواند ما را از گرفتاری و درد و رنج و عذاب رهایی دهند و ما را به سمت اسایش و رفاه پیش ببرند؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه