آزادی و هویت واقعی انسانیت را گناه به هم می ریزد. خدا بشر را حر و آزاد آفرید. آزاد از چه چیزی؟

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روز یکشنبه 6 خرداد 97 مصادف با یازدهم  ماه مبارک رمضاندر بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند.

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روزشنبه 5 خرداد 97 مصادف با دهم  ماه مبارک رمضاندر بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند.

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روز پنجشنبه 3 خرداد 97 مصادف با هشتم ماه مبارک رمضان در بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روز چهارشنبه 2 خرداد 97 مصادف با هفتم ماه مبارک رمضان در بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه