031264 1 آیا خدا ظالم است.mp4 snapshot 00.23 2018.05.14 10.19

گاهی ما کوتاهی های خودمان را به حساب خدا می گذاریم. - مردم خودشان به خود ظلم می کند.