تشرف جوان آلمانی

تشرف جوان آلمانی به دین اسلام و مذهب تشیع در حضور استاد شیخ علیرضا حدائق