داستان حاج شیخ و آقای کشفی در امر به معروف زن بیحجاب راه نجات جامعه وظیفه همگانی.mp4 snapshot 00.45 2018.05.16 10.15

راه نجات جامعه بشری د رگفتن خوبی ها و تذکر در اجتناب از بدی هاست

سوال امام جمعه

استاد حدائق روز دوشنبه 17 اردیبهشت 97 به سوالی در مورد انتخاب نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز پاسخ گفت.

 کسی که خدا در نزدش بزرگ شود دنیا با همه عظمت، در نظرش کوچک می شود.
بودن مؤمن در دنیا، عیب نیست؛ بودن دنیا در دل مؤمن، عیب است.
نیکان در همین دنیا به مقامات عالی رسیدند.
راه نجات در کلام امیرالمؤمنین (ع) اخلاص در کارها است.