وفای به عهد

داستان ثعلبه از صحابی پیامبر اکرم(ص)
خوشاشیراز
در عصر انتظار و دوران غیبت چگونه زندگی کنیم که زندگی ما منتظرانه باشد؟
بیان سبک زندگی مهدوی
برنامه خوشاشیراز
جمعه 7 اردیبهشت 97

آثار انتظار در زندگی

روحیه امیدواری در زندگی منتظران از آثار انتظار است. 

Video

برخورد عالم با راهزن نمازخوان انسان مطلقاً نباید ارتباطش را با خدا قطع کند. نماز، راهزن را نجات داد.

8

خصوصیات شهید آیت الله دستغیب و مجاهدت های ایشان