💥خدا به حضرت موسی فرمود: موسی! چهار سفارشت به تو می‌کنم، اینها را حفظ کن؛
🔸تا ندیدی خدا قدرتش سقوط کرده به غیر خدا رجوع نکن
🔸تا ندیدی خدا گناهانت را نبخشیده به گناهان دیگران و عیب‌جویی دیگران نپرداز عیب مردم رازمانی بگویید که یقین دارید پاک هستید.
همه عیب خلق گفتن نه مروت است و مرد / نگهی به خویشتن کن که همه گناه داری
🔸موسی! تا ندیدی خدا ثروتش تمام‌شده به غیر خدا دل نبند.
🔸تا...

بالاخره روز قیامت یکی از شافعان محشر مساجدند و شاکیان محشر مساجدند.

آن‌هایی که مساجد را غریب گذاشتند قیامت خدای‌نکرده طرح دعوا از مسجد می‌شود و آن‌هایی که مسجد را غریب نگذاشتند و اهتمام ورزیدند مشمول شفاعت مسجد قرار می‌گیرند.

ببینید آقایان کمک کنید یا نکنید کار خدا زمین نمی‌ماند. پول‌هایتان از حساب بیرون بیاید یا نیاید خانه خدا ساخته می‌شود. این هم یک امتحانی برای من و شما است که ما...

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه